Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
LifeStyle

เปิดประวัติธุรกิจตุ๊กตา BJD ของมี๊ทิช่า สู่โลกออนไลน์ DollitieHouse ยุคบุกเบิก

Dollitie House ร้านตุ๊กตา “บีเจดี” ตุ๊กตาแห่งจินตนาการ ตุ๊กตา BJD หรือ Ball Jointed Doll เป็นตุ๊กตาที่ทำจากเรซิ่นและมีส่วนสำคัญคือข้อต่อที่มีการเชื่อมข้อต่อกันด้วย Ball Jointed มีลักษณะเหมือนกับรูปร่างของคนเป็นส่วนมาก …